Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI:

Stichting Yildiz Egitim Merkezi beschikt over de ANBI-verklaring van de Belastingdienst, zodat u weet dat de door u geschonken donatie goed terecht komt, en zodat u deze donatie ook op kunt geven bij uw belastingaangifte. Deze status wordt door de belastingdienst toegewezen, en om dit te krijgen moet de stichting dan ook aan een aantal voorwaarden voldoen..

Stichting Yildiz Egitim Merkezi biedt godsdienst gerelateerd onderwijs, taalcursussen, integratie cursussen en onderwijs ondersteuningsaanbod voor kinderen die hulp nodig hebben bij hun huiswerk etc.. Soms hebben kinderen complexe ondersteuningsvragen. Stichting Yildiz Egitim Merkezi biedt hierop een passend antwoord. De donaties bestaan uit giften welke expliciet gebruikt zullen worden voor de onkosten van de cursussen, vrijwilligersbijdragen en voor het bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs.

de hoofdlijnen van het beleidsplan

Samenstelling en structuur

Vereniging Turks Cultuur, Islamitisch en Onderwijs Centrum Stichting Yildiz Egitim Merkezi kent een bestuur. Het bestuur is samengesteld uit drie bestuursleden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en werkt samen met de volgende werkgroepen: de werkgroep jongeren, werkgroep vrouwen en met de werkgroep ouders van de leerlingen.

Algemene vergadering

Op de algemene vergaderingen van de vereniging brengt het bestuur de algemene zaken naar voren.

Werkwijze

Door het bestuur worden de algemene zaken besproken, voordat ze in de vergadering aan de orde komen.

 • RSIN: 857912598
 • Vertrouwenspersoon: Zekeriya Budak
 • Telefoon :0614599790
 • Location :Dr. Schaepmansingel 5, 3118 XH Schiedam
 • Telefoon :010-449 33 96
 • Email : info@yildizegitim.nl

Activiteiten

De onderwijsinstelling organiseert cursussen en verschillende activiteiten voor belanghebbenden. De belangrijkste activiteiten die per afdeling worden georganiseerd treft u hieronder aan. Naast deze activiteiten organiseert de Stichting Yildiz Egitim Merkezi elk jaar open dagen voor iedereen die belangstelling heeft voor de Islam en de cursussen die aangeboden worden.


Vereniging en integratie

Welke bijdrage kan een vereniging leveren aan de integratie van mensen? Om deze vraag te beantwoorden horen we eerst het begrip integratie goed te definiëren. De ‘Van Dale’ beschrijft integratie als ‘het maken tot of opnemen in een geheel’ en noemt daarbij verschillende toepassingsgebieden. Eén daarvan is de maatschappelijke integratie, die omschreven wordt als het gelijkwaardig opnemen van een andere groep mensen (met een andere cultuur) in de samenleving. Het bestuur van de Stichting Yildiz Egitim Merkezi wil in de toekomst met behulp van een onderwijsinstelling een steentje bijdragen aan de integratie van deze mensen.


Beleid 2017-2026

Stichting Yildiz Egitim Merkezi wil in het komende jaren de aandacht leggen bij de volgende punten:

 • - Aandacht voor de jeugd en de jongeren
 • - Contacten aanhalen met de donateurs
 • - Optimalisatie organisatie en werkgroepen
 • - Organiseren van activiteiten voor donateurs
 • - Voorlichting over integratie in Nederland
 • - Bijlessen voor kinderen met taalachterstand
 • - Bijlessen voor schoollessen
 • - Godsdienstlessen
 • - Fondsenwerving

De opbrengst van de donatie en giften/ouderbijdrage aan cursussen vormt het grootste deel van het inkomen van de Stichting Yildiz Egitim Merkezi. Dit zijn dan ook de voornaamste bronnen van inkomsten.


Fondsenbeheer

Het beleid van de Stichting Yildiz Egitim Merkezi is erop gericht de financiën zo te beheren dat er ook in de toekomst een bestaansmogelijkheid is, zonder schulden.


Het beloningsbeleid

Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. De onderwijzers krijgen een vrijwilligersvergoeding zoals dat bepaald is door de belastingdienst.

Zie hiervoor de voorwaarden: Vrijwilligersvergoedingen


Een financiële verantwoording

Anbi publicatieplicht 2022